Chiyowoyelo

Chiyowoyelo ni nthowa izo munthu wakupelekela maghanaghano ghakhe kwa munthu munyakhe. Nthowa yimoza ni nthe kugwiliska nchito mazgu.

Pa Charu cha pasi pali viyowoyelo vinandi chomene vyofuma ku ŵanthu ŵanandi waka ŵopambana.