Samuzi ni luso la sayansi lokhwaskana na kaŵilo ka Vinthu chomenechomene mu unandi, kagaŵiro na kwandana kwa vinthu.

Mu Samuzi, kuwelezgawelezga kukupenjeka mu kaŵilo ka Vinthu kuti kugwiliskike ntchito yosangila mazgolo ku suzgo zopambana pambana; unenesko panji utesi wa mazgolo agha ghakusangikanga kugwiliska ndondomeko zakumanyikwa makola zasamuzi.

Pala Samuzi zagwiliskika ntchito mu vyakuchiyika m'moyo wa dele na dele, kaghanaghaniro ka ntheura kakupeleka mboniwoni kukhwaskana na umo charu na vya mu charu vikwendela.

Mbiri ya SamuziEdit

Malo gha chitukuko chokwamba pa Charu kalekale — ku China, India, Egypt na Mesopotamia — ndiŵo ŵakamba kutoleska Samuzi.

Vigaŵa vya SamuziEdit

Mitundu ya Samuzi yangagaŵika m'magulu ghamasambilo ghatatu: Arifimetiki, jiyometri na alijebra.

ArifimetikiEdit

Mu Arifimetiki, tikugwiriska ma Nambala, ndipo ma Nambala agha tikugha panga Vinthu nge kughasazga, kughatoleska, kugha ghandaniska na kughagaŵa.

AlijebraEdit

Mu alijebra tiku gwiriska vimanyijwiro, kuti tisinthe kaŵiro ka ma Nambala.

JiyometriEdit

Mu jiyometri tiku ghona kawonekelo kavinthu, chomenechomene ukulu na kuphotoka kwakhe, kweniso tikuona umo vikukhalila m'malo agho vikukhala kupambaniska na Vinthu vinyakhe