Umoza wa Vyaru

Umoza wa Vyaru, ni wupu la vyaru vyose vya pasi ilo likwenela kuwoneseska kuti pali mtende pa Charu cha pasi ndi maufulu ya banthu yakusweka yayi.