Venezuela ntchalo icho chili ku musi mwa nyanja ku mpoto kwa Amerika wa ku mmwera.

Mbenderab ya Venezuela
Venezuela pa mapu