Vilengiwa

Vilengiwa, ni vinthu vyose, vyamoyo na vyambula Moyo ivyo vindapangike na munthu. Vilengiwa ni nthe Vinyama, vyomela, maji, mapiri, nyenyezi, mwezi, dazi na vinyakhe vya nthena