Wikipedia:Administrators

NOTE TO READERS:This page describes a widely accepted standard that all editors should normally follow. Changes made to it should reflect consensus.

Jani lino likulongosola vyakukhwaskana na udindo wau Admin, chonde kusintha kulikose kukwenela kumanyiskika

Pala muna fumbo linyake,chonde lutani pa: Wikipedia:Community Portal.


Udindo wa u Adminstrator ukupelekeka kwa munthu uyo ngwakugomezgeka kweneso uyo wakumanya kulemba na kulondezga malango gha Wikipedia.Udindo wa u Admin ukung'anamula kulemba chala.

Admin ni munthu wakugomezgeka uyo:

 • wangaponoska na kuleka kuponoska majani
 • kufufuta na kuleka kufufuta majani
 • kufufuta vithuzi na kukwezgela vithuzi
 • kujalila ŵagwiliski pano pa Wikipediya
 • kusintha majani na maonekelo gha wiki

Mungapempha udindo wa u Admin pala:

 • Ndimwe ŵalendo chala ku nkhokwe zinyake za Wikimedia. Ndimwe mlembi kwakujumpha miyezi iŵili ndipo mukupulikiska za chilato chake.
 • Muna jani linu pano pa Wikipediya ndipo mukulembapo pano.
 • Mukulondezga malango ndipo muna ulemu na mavoti ghalighose.
 • Ŵalipo ŵanyake pano awo ŵangatola udindo uwo.

Ngati ni malango gha u Admin pa Meta, ma admin awo ŵandagwiliske ntchito udindo wawo kwa nyengo zitali udindo wawo ukupokeka.

Mndandanda wa ma Ŵalongozgi (Administrators)

lemba
 1. Tumbuka Arch
 2. Anthonymunthali44

Mndandanda wa ma Ŵasankhi Udindo (bureaucrats)

lemba
 1. ...

Kupempha Udindo wa u Administrator

lemba

Chonde longosolani chifukwa icho mukukhumbila kukhala mlongozgi pano. Pala pajumpha masabata ghaŵili (until this Wikipedia gets more active, this period shall be 1 month), pala chikaya chazomelezga, mungaŵa mlongozgi. Nyengo ingakuzgika mpaka masabata ghaŵili usange palije ŵakuyowoyapo chilichose.


IN ENGLISH

Administrator access is granted to known and trusted members of the community who are familiar with the policies of Wikipedia. Administrator access is not meant to imply editorial authority on the project.

An administrator is simply a trusted user that can:

 • protect and unprotect pages
 • delete and undelete pages
 • delete images and other uploaded files
 • block and unblock users
 • edit the interface and other protected pages.

You can request adminship if you meet the following criteria:

 • You are not completely new to Wikimedia projects. You have been an editor for at least 2 months and you understand and agree with the goals of the project.
 • You have a user page on this Wikipedia and are a contributor here.
 • You agree to follow relevant policies and respect consensus of the users.
 • There is a consensus amongst users here that you would be a suitable administrator.

As with the policy for administrator access on Meta, inactive administrators may have their access removed.

List of administrators

lemba
 1. Tumbuka Arch

List of bureaucrats

lemba
 1. ...

Requests for adminship

lemba

Please explain here why you need administrator or bureaucrat access. After two weeks (until this Wikipedia gets more active, this period shall be 1 month), if there is general agreement that you should be an administrator, one of the bureaucrats will fulfil the request. The period can be extented with two more weeks if response of the community is not forecoming.