Wikipediya ni nkhokwe ya vinjeru ya ulere ya pa internet iyo ikayambika mu chalo cha 2001.Waliyose wangasintha vyakulembeka va pa nkhokwe iyi nyengo iliyose,kulikose,palipose.