Open main menu

Ichi ni chiyowoyelo icho chikuyowoyeka ku mpoto na ku mpoto kwapakati pa chalo cha Malaŵi, kumwela kwa chalo cha Tanzania na kumafumilo ya zuba kwa chalo cha Zambia.

Chiyowoyelo ichi chikuyowoyeka na banthu bakuti mba Tumbuka pela yayi chifukwa mitundu yinyakhe ngeti mbaNgoni ba ku Mzimba mu Malaŵi bakuyowoyaso chiTumbuka.

ChiTumbuka ni chiyowoyelo icho chikuyowoyeka na banthu bakukwana pafupi-fupi ma million yanayi (4 million) mu vyalo ivi titatu vya Malaŵi, Tanzania na Zambia. Mu chalo cha Malaŵi, banthu wose ba kumpoto kwa chalo ichi bakuchemeka kuti mbaTumbuka nanga uli banandi mbamitundu yinyakhe ngeti baNgoni, baTonga, baNgonde, baLambya na banyakhe. Banandi bakufuma kuchigaba chakumpoto kwa Malaŵi, bakumanya kuyowoya chiTumbuka nangauli chiyowoyelo chawo chingaba chinyakhe.

  • Vilapi mchiTumbuka
    • Kachande kadelele kakwendelana
    • Kuyenda nkhuvina

External linksEdit